Migrationsinstitutet - Siirtolaisuusinstituutti      På finska   In English 
Startsidan Artiklar Statistik WebButik Utställningar Nyheter Länkar   Kontakt 
Verksamhet
  Inledning
  Arkivet
  Biblioteket
  Forskning
  Emigrantregistret
  Publikationer
Personal
Österbottens
  regioncenter
Centret för
  Svenskfinland
Online databaser
  Litteratur
  Bildgalleri
  Emigrantregister

Bokbeställningar
SS-logo

Migrationsinstitutet

Migrationsinstitutet grundades år 1974 och verkar i Åbo (se karta). Migrationsinstitutets uppgift är att främja insamling, tillvaratagning och dokumentering av forskningsmaterial som ansluter sig till migration, att utföra och främja migrationsforskning, att utge vetenskapliga undersökningar och framställningar om migration och att utveckla samarbetet mellan högskolorna och de olika samfunden inom branschen såväl i hemlandet som utomlands. Migrationsinstitutet i Åbo är landets enda institution som är specialicerad på forskning om migration och dokumenterar densamma.

Migrationsinstitutet upprätthålls av en stiftelse, som leds av en delegation och en styrelse. Till stiftelsen hör såsom statsmaktens representanter undervisnings- och kulturministeriet, arbetsministeriet, social-och hälsovårdsministeriet samt ministeriet för utrikesärenden. Till stiftelsen hör vidare nästan alla universiteten i Finland och en stor mängd olika samfund som intresserar sig för migrationsforskning. Migrationsinstitutets egentliga verksamhet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet med årliga understöd. Dessutom finansieras projekt med medel från olika källor.

Österbottens regioncenter i Seinäjoki. Migrationsinstitutets regioncenter i Österbotten inledde sin verksamhet i oktober 1994 med uppgiften att i Österbotten insamla och arkivera dokument och föremål som har relevans för migrationsforskning. Regioncentret fungerar som lokal servicepunkt för Migrationsinstitutet och tillhandahåller uppgifter ur emigrantregistret. På regioncentret kan man låna eller köpa forskningsrapporter och litteratur om migration.

Arkivet

Migrationsinstitutets arkiveringsarbete syftar till att insamla och uppbevara olika slag av material som ansluter sig till utflyttarnas liv och till själva flyttningen samt att upprätthålla kontakter med andra arkiv.

Biblioteket

Migrationsinstitutets bibliotek är ett specialbibliotek med undersökningar och andra publikationer rörande migrationen och därtill anslutna frågor. Biblioteket erhåller de flesta av de tidningar som utlandsfinländare utger på olika håll i världen och en stor mängd tidskrifter. Biblioteket är i första hand ett institutionsbibliotek, men utger lån också åt utomstående.

Emigrantregistret

År 1989 inrättades i Migrationsinstitutet ett register för att tjäna släktforskare och emigranternas efterkommande. Registret omfattar bl. a. länsstyrelsernas passförteckningar (fram till år 1920), Finska Ångfartygs Aktiebolagets passagerarförteckningar (från år 1892) och uppgifter om utomlands avlidna finländare (fram till år 1950). Dessa tre förteckningar håller på att överföras till en databas vilken redan omfattar mera än 500 000 uppgifter. Registret får kontinuerligt förfrågningar från Finland och från utlandet.

Forskningsverksamheten

Migrationsinstitutet vill förbättra förutsättningarna för migrationsforskningen, bedriva och främja sådan forskning samt verka som ett samarbetsorgan för den migrationsforskning som bedrivs på olika håll. Migrationsinstitutet upprätthåller ett forskningsregister med uppgifter om undersökningar som redan utförts, är under arbete eller planeras.

Annan verksamhet

Publikationer. Migrationsinstitutet utger vid institutet och på annat håll utförda undersökningar rörande migration. Ändamålet med publikationsverksamheten är att bekantgöra de forskningsresultat som uppnåtts på olika håll, så att de kan utnyttjas så fort som möjligt. Skrifterna utkommer i fyra egentliga serier: A-serien (finskspråkig), B-serien (svenskspråkig), C-serien (engelskspråkig) och Specialpublikationer (olika språk). Dessutom finns det en serie för stencilerade rapporter och utredningar. Institutet utger också tidskriften Siirtolaisuus-Migration, som utkommer med fyra nummer per år.

Utställningar . Migrationsinstitutet vill sprida kunskap om den finländska flyttningsrörelsen med hjälp av utställningar. I institutet finns permanenta utställningar och en omfattande samling föremål från världens olika hörn. Ett flertal utställningar har dupletter i länder där det bor ett stort antal finländare.

Stipendifonder. - Migrationsinstitutet förvaltar tre stipendifonder: Kaarle Hjalmar Lehtinens fond, Niilo och Helen M. Alhos fond och Olavi Koivukangas fond. Avkastningen från dessa används till att stöda emigrationsforskning, dokumentation, publikationsverksamhet och utställningar samt internationellt samarbete.

 

SI_1

Migrationsinstitutet
Eriksgatan 34
20100 Åbo

E-post

Logo

Öppet:
mån-fre 8.15-16.00

Tel. 02-2840 440
Fax  02-2333 460

© Copyright Migrationsinstitutet