Siirtolaisuusinstituutti - Institute of Migration

Markku Mattila

 Julkaisut - Publications


Monografiat

 1. Kansamme parhaaksi: Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti. Bib-liotheca Historica 44. SHS, Helsinki 1999 (väitöskirja, (435 s.).
 2. Kokemäen yhteiskoulun satavuotishistoria, käsikirjoitus (2005) Kokemäen yhteiskoulun seniorit ry:lle, laajuus 351 liuskaa + laatikkotekstit, tulossa 2007.

Toimitetut julkaisut

 1. Uusi uljas ihminen eli modernin pimeä puoli. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä 1998 (280 s.), yhdessä Marja Härmänmaan kanssa.

Tieteelliset artikkelit

 1. "Eugeenikkojen eurooppalainen". Teoksessa Anssi Halmesvirta (toim.), Eurooppalainen ihminen: Todellisuutta, ihanteita ja pelkoja. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä 1994, 225-250.
 2. "Suomalaisten lääkärien suhtautuminen rotuhygieniaan ennen ensimmäistä maailmanso-taa". Teoksessa Jouko Jokisalo (toim.), Rasismi tieteessä ja politiikassa - oppi- ja aate-historiallisia esseitä. Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisu 1/1996. Vankeinhoidon koulustuskeskus & Edita, Helsinki 1996, 14-37 (leipäteksti), 218-230 (lähdeluettelo), 272-276 (alaviitteet).
 3. "Eugenics and the Finnish Medical Doctors Before the First World War: Why an At-tempt to Establish a Finnish Eugenical Society Failed?". Theses Historiae Scientiarium Baltica, vol. II. Associetas Historiae Scientiarium Latviensis, Riga 1996, 7374 (esitelmän abstrakti seminaarijulkaisussa).
 4. "People of Good Quality: Eugenics in Finland Before the State Became Interested." English summary based on the licentiate thesis Mattila, Markku, Laadukasta väkeä: Rotu-hygienia Suomessa ennen valtiovallan kiinnostuksen heräämistä. Suomen historian lisensi-aattityö, Tampereen yliopisto 1996, omakustanne (44 s.).
 5. "Syrjintää tieteen keinoin: rotuhygienia ja rasismi". Teoksessa Jarmo Peltola & Pirjo Markkola (toim.), Kuokkavieraiden pidot: Historian marginaalista marginaalihistoriaan. Vastapaino, Tampere 1996, 123-141.
 6. "Suomen ruotsinkieliset ja laadukkaamman väestön vaatimus". Teoksessa Marja Här-mänmaa & Markku Mattila (toim.), Uusi uljas ihminen eli modernin pimeä puoli. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä 1998, 117-141.
 7. "The Alegal Eugenic Sterilisations in Finland - An International Perspective". Teok-sessa Tartu University History Museum Annual Report 1998. Tartu University History Mu-seum, Tartu 1999, 43-75.
 8. "Old Arguments, New Truhts: The Picture of the Eugenics Movement Today". Teokses-sa Johanna Perheentupa & Kristina Karppi (ed.), Cross-Cultural Encounters: Perspectives on Multicultural Europe. Publications of the Doctoral Program on Cultural Interaction and Integration 7. Graduate School of Cultural Interaction and Integration, Cultural History, University of Turku, Turku 2002, 171-191.
 9. "Rotuhygienia ja kansalaisuus". Teoksessa Ilpo Helén & Mikko Jauho (toim.), Kansa-laisuus ja kansanterveys. Gaudeamus, Helsinki 2003, 110-127 ja 269-272.
 10. "Sterilointipolitiikka ja romanit Suomessa vuosina 1950-1970". Teoksessa Antti Häk-kinen & Panu Pulma & Miika Tervonen (toim.), Vieraat kulkijat - tutut talot: Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. Historiallinen Arkisto 120. SKS: Helsinki 2005, 402-452.

Kirja-arviot tieteellisissä julkaisuissa

 1. "Rashygien i den nordiska välfärdsstaten" [arvio Gunnar Broberg & Nils Roll-Hansen (ed.), Eugenics and the Welfare State: Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland. (1996)]. Historisk Tidskrift för Finland 2/1997, 268-276.
 2. "Det folkhemska i folkhemmet" [arvio Maija Runcis, Steriliseringar i folkhemmet (1998]. Historisk Tidskrift för Finland 3/1999, 340-346.
 3. "Dansk rashygien" [arvio Lene Koch, Racehygiejne i Danmark 1920-56 (1996) ja Lene Koch, Tvangssterilisation i Danmark 1929-67 (2000)]. Historisk Tidskrift för Finland 4/2001, 611-615.

Muut kirjoitukset

 1. "Sterilointi on ollut rotuhygieenikkojen suosituin ase". Aamulehti 30.08.1997, 2.
 2. "Sterilointia hyvinvoinnin nimissä" [arvio Gunnar Broberg & Nils Roll-Hansen (ed.), Eugenics and the Welfare State: Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland. Michigan State University Press, East Lansing 1996]. Helsingin Sanomat 13.09.1997, D2.
 3. "Suomalainen rotuhygienia". Tieteessä tapahtuu 8/1997, 20-26.
 4. "Kuinka ryssävihaa lietsottiin" [arvio Outi Karemaa, Vihollisia, vainoojia, syöpäläisiä: Venäläisviha Suomessa 1917-1923. SHS, Helsinki 1998]. Ydin 4/1998, 52-53.
 5. "Homo homini lupus" [arvio Pekka Isaksson & Jouko Jokisalo, Kallonmittaajia ja skine-jä: Rasismin aatehistoriaa. Like, Helsinki 1998]. Ydin 6/1998, 58-60.
 6. "Lappeenranta - Vukovar - Srebrenica" [arvio Marko Tikka & Antti O. Arponen, Kos-ton kevät: Lappeenrannan teloitukset 1918. WSOY, Porvoo & Helsinki & Juva 1999 ja Eric Stover & Gilles Peress, The Graves: Srebrenica and Vukovar. Scalo, Zürich & Berlin & New York 1998]. Ydin 3/1999, 52-53.
 7. "Kansankodin puhdistus" [arvio Maija Runcis, Steriliseringar i folkhemmet. Ordfront, Stockholm 1998]. Ydin 4/1999, 53.
 8. "Kansanmurhaajan motivaatio" [arvio Christopher Browning, Aivan tavallisia rivimie-hiä. Art House, Helsinki 1999]. Ydin 2/2000, 40-41.
 9. "Julkisia salaisuuksia" [arvio Tuula Juvonen, Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Vas-tapaino, Tampere 2002]. Ydin 6/2002, 27.
 10. "Onko Hitlerin inhimillistäminen vaarallista", kolumni Yleisradion A-talk ohjelmaan (09.03.2005) http://ww2.yle.fi/pls/show/page?id=264635.
 11. "Sodasta selviytyminen" [arvio Petri Karonen & Kerttu Tarjamo (toim.), Kun sota on ohi: Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla. SKS 2006]. Kosmopolis 4/2006, 87-93.

 Back

 

Siirtolaisuusinstituutti - Institute of Migration